Noodfonds Australië

De Australische biodiversiteit herstellen en beschermen tegen de dreiging van bosbranden

Australië gaat in vlammen op

In januari en februari 2020 moest de wereld machteloos toezien hoe ongeziene bosbranden Australië in de as legden. De branden vernietigden meer dan 12 miljoen hectare bos en struikgewas en troffen zo’n drie miljard dieren, waaronder 60 000 koala’s. Het iconische dier is nu met uitsterven bedreigd verklaard in drie Australische staten. De schade is groot: heel wat bossen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen en diersoorten die het al moeilijk hadden, gingen verder achteruit.

Reactie van WWF 

Om snel te reageren op de ramp heeft WWF-België een campagne opgezet om geld in te zamelen voor het ‘Wildlife and Recovery Fund’ dat door WWF-Australië werd opgericht tijdens de bosbranden. In eerste instantie was vooral technische ondersteuning noodzakelijk. We stuurden versterking en medisch materiaal naar gespecialiseerde dierenartsen in heel Australië om gewonde wilde dieren te verzorgen. Daarnaast werd er voedsel en water voorzien voor dieren in nood in de getroffen gebieden, en werden er speurhonden ingezet om overlevende koala’s te vinden. Tot slot voerden we ook onderzoek om de omvang van de schade snel te kunnen inschatten.

Australische fauna en flora onder druk

Na het bosbrandenseizoen richtten we onze energie op het uitwerken van een duurzaam herstelplan. Niet alleen de terugkerende en intenser wordende bosbranden bedreigen immers de Australische biodiversiteit, ook ontbossing, versnippering van leefgebieden en de klimaatverandering zetten de Australische fauna en flora onder enorme druk. Het land kent een van de hoogste percentages uitgestorven zoogdieren ter wereld.

Ambitieus herstelplan om de veerkracht van de natuur te ondersteunen

Nu het klimaat opwarmt en soorten steeds sneller uitsterven, bepalen de cruciale beslissingen die we vandaag nemen, de toekomst van Australië en de hele wereld. Dankzij het noodfonds ondersteunt WWF-België de doelstellingen van WWF-Australië:

  • Wilde soorten beter beschermen door ecologische corridors te creëren, en door Australië’s capaciteit te verhogen om meer wilde dieren te verzorgen in gespecialiseerde opvangcentra.
  • Het aantal geredde en opnieuw uitgezette wilde dieren tegen 2025 met meer dan de helft verhogen, en minstens tien populaties van de belangrijkste endemische soorten herstellen.
  • 10 miljoen hectare leefgebied herstellen en beschermen. WWF steunt het herstelprogramma ‘Towards Two Billions Trees’, waarbij drones ingezet worden om de oostkust van Australië opnieuw in te zaaien.
  • Lobbyen voor een strengere Australische wetgeving om de natuur beter te beschermen, en om de ontbossing en de gevolgen van de klimaatverandering  te bestrijden. 
  • De lokale gemeenschappen betrekken bij het beheer van natuurlijke gebieden.
  • Het gebruik van duurzame en innovatieve oplossingen stimuleren voor de toekomst. Met ‘Regenerate Australia’ brengt WWF lokale gemeenschappen, investeerders, lokale overheden en wetenschappers samen rond ambitieuze en visionaire oplossingen.

Dit ambitieuze actieplan, opgesteld in de nasleep van de bosbranden, weerspiegelt de globale visie van WWF: bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur.

NAAM VAN HET PROJECT

Noodfonds Australië

REGIO

Australië

DUUR

01/20 - 01/21

Budget

€ 532 000

PARTNERS

WWF-Australië

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Impact of the unprecedented 2019-20 bushfires on Australian animals

ONS DOEL

De veerkracht van de Australische biodiversiteit in de nasleep van de bosbranden vergroten, en het leefgebied van de koala herstellen.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

KLIMAATVERANDERING

Door de klimaatverandering neemt het risico op bosbranden toe, net als de frequentie en intensiteit ervan. WWF zet zich in om de gevolgen van de klimaatverandering wereldwijd te beperken.

MEER INFO

KLIMAATVERANDERING

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Ontbossing en bosbranden bedreigen het natuurlijke leefgebied van de koala in Australië. WWF zet zich wereldwijd in tegen de verdwijning en aantasting van leefgebieden.

MEER INFO

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED